ffyrdd o faethu

cefnogwyr gofalwyr maeth

byddwch y rhywun hwnnw…ymunwch â’n canolbwynt cefnogwyr gofalwyr maeth

Nid pawb sy’n gallu agor eu calonnau i berson ifanc ar adeg hollbwysig yn eu bywyd.  Mae’n cymryd rhywun arbennig.

Ond, os ydych chi’n darllen hwn, gallech chi fod y rhywun hwnnw.

Rydym yn chwilio am unigolion a chyplau medrus a phrofiadol i ofalu am rai o’n pobl ifanc mwyaf diamddiffyn yn Wrecsam – fel y gallent drosglwyddo o ofal preswyl i amgylchedd teuluol gofalgar, lle gallent dderbyn cefnogaeth mewn cartref teuluol sy’n llawn cariad.

Os ydych chi’n meddwl mai chi yw’r unigolyn hwnnw, mae Maethu Cymru Wrecsam yn eich gwahodd i ddod yn rhan o’n cynllun Cefnogwyr Gofalwyr Maeth.

Byddwch yn elwa o dîm cefnogi ymroddedig, yn cynnwys gweithiwr cymdeithasol, gweithiwr cymdeithasol goruchwylio, gweithiwr cymdeithasol therapiwtig a gweithiwr cefnogi teuluoedd.

Mae maethu yn siwrnai anhygoel, a thrwy ymuno â ni, byddwch yn derbyn ffi broffesiynol gystadleuol, cymorth aml-asiantaeth helaeth a mynediad at gyfleoedd hyfforddiant arbennig.

Yn bwysicaf oll, byddwch yn cael y cyfle i gael effaith ddwys ar fywyd person ifanc.  Er bod y rôl hon yn gofyn llawer, mae’r wobr yn werth chweil a bydd yn aros gyda chi am byth.

byddwch y rhywun hwnnw

contract a chyflog

 • Byddwch yn derbyn ffi broffesiynol o £52,000 y flwyddyn i adlewyrchu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer gofalu am ein plant a’n pobl ifanc.
 • Rydym yn cynnig lwfans maethu ychwanegol yn seiliedig ar oed y plentyn neu berson ifanc i dalu’r gost o ofalu amdanynt.
 • Byddwn hefyd yn darparu arosiadau byr rheolaidd i’r plentyn neu’r person ifanc fel y gallwch gael seibiant haeddiannol, yn ogystal â chymorth yn ystod y dydd i hwyluso eu dysgu a’u datblygiad.

buddion

 • Mae gofalwyr maeth Maethu Cymru Wrecsam yn derbyn gostyngiad o 75% oddi ar dreth y cyngor.
 • Derbyn gofal arhosiad byr am 2 ddiwrnod y mis, yn ogystal â 20 diwrnod ychwanegol o wyliau â thâl.
 • Manteisio ar hyfforddiant a chefnogaeth gynhwysfawr a ddarperir gan ein canolbwynt cefnogaeth pwrpasol i Gefnogwyr.
 • Cael mynediad at grwpiau cefnogi gwerthfawr, myfyrio ar gymheiriaid a thrafodaethau cyfoethog.
 • Cymryd rhan mewn digwyddiadau Maethu Wrecsam a gweithgareddau cyfoethogi sy’n ymgysylltu.

gofynion allweddol

 • Cwblhau asesiad gofalwr maeth yn llwyddiannus a derbyn cymeradwyaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.
 • Bod ar gael yn llawn amser i ofalu am y plentyn neu’r person ifanc a leolir yn eich cartref.
 • Darparu ystafell wely i gefnogi plentyn neu berson ifanc.
 • Bod yn barod i gynnig cartref i blentyn unigol.
 • Cynnig sefydlogrwydd a pharhad i’r plentyn neu’r person ifanc sydd dan eich gofal.
 • Arddangos cysylltiad cadarn bod gennych ddealltwriaeth o blant a phobl ifanc â chefndiroedd cymhleth.
 • Byw o fewn Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam neu’r cyffiniau.
 • Arddangos agwedd gofalu sy’n canolbwyntio ar y plentyn.
 • Dangos y gallu i gynnig parch ac anogaeth gadarnhaol ddiamod, hyd yn oed wrth fynd i’r afael ag ymddygiad heriol.
 • Darparu cefnogaeth pan nad yw plentyn neu berson ifanc yn cymryd rhan mewn neu’n mynychu addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.
 • Gyda mynediad at gar addas ar gyfer gweithgareddau maethu.
 • Gallu pasio gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd yn llwyddiannus.
 • Ymrwymiad i gwblhau gofynion hyfforddiant gorfodol a hyfforddiant ychwanegol fel yr amlinellwyd gan y Gweithiwr Cymdeithasol.
 • Cynnig cefnogaeth i blant a phobl ifanc gyda chyswllt teulu pan fo angen.

amdanat ti

nodweddion personol

Mae’r nodweddion personol canlynol yn fuddiol iawn ar gyfer y rôl hon:

 • Amynedd
 • Dull sy’n canolbwyntio ar y plentyn
 • Meddylfryd therapiwtig
 • Gwydnwch emosiynol
 • Gwydnwch corfforol
 • Dyfalbarhad
 • Yn actif
 • Hyblygrwydd
 • Diddordeb gwirioneddol
 • Agwedd gadarnhaol
 • Rhwydweithiau cymdeithasol a theuluol cadarn a gwydn
 • Cadernid
 • Empathi
 • Sgiliau cyfathrebu rhagorol

profiad allweddol

Yn y rôl hon, mae disgwyl i chi:

 • Arddangos profiad blaenorol o weithio gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion â chefndiroedd cymhleth.
 • Bod â dealltwriaeth drylwyr o effaith trawma, ymlyniad ac esgeulustod ar unigolion ifanc.
 • Ymgysylltu’n weithredol fel rhan o’r canolbwynt proffesiynol ehangach sy’n rhan o’r cynllun, gan ganolbwyntio ar ofal a chefnogaeth sy’n canolbwyntio ar y plentyn.
 • Cadw at y safonau maethu proffesiynol, yn cynnwys cynnal cofnodion ac adrodd i safon uchel.
 • Meddu ar wybodaeth yn ymwneud â datblygiad plant a’i effaith ar brofiadau bywyd, deall sut all y ffactorau hyn effeithio ar ymddygiad.

enghreifftiau o broffesiynau addas

Dyma rai enghreifftiau o broffesiynau sy’n cyd-fynd â’r rôl hon:

 • Gweithiwr Preswyl
 • Athrawon a Chymorthyddion Addysgu
 • Gweithiwr Cyfiawnder Ieuenctid
 • Nyrs neu weithiwr proffesiynol iechyd
 • Ymarferydd Iechyd Meddwl
 • Gofalwyr Maeth Arbenigol
 • Gofalwyr Maeth â phrofiad ychwanegol o ddelio ag ymddygiad heriol a chymhleth
 • Gweithiwr Ieuenctid
 • Gweithiwr Chwarae
 • Gweithiwr Cefnogi Anabledd Dysgu
 • Swyddog Heddlu
 • Swyddog Carchar

Mae’r proffesiynau hyn yn darparu profiad a sgiliau gwerthfawr a all gyfrannu at faethu’n llwyddiannus.

cefnogaeth

Mae Maethu Cymru Wrecsam wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth gynhwysfawr i’n gofalwyr maeth.  Dyma beth y gallwch ei ddisgwyl:

 • Goruchwyliaeth Reolaidd: Byddwch yn derbyn goruchwyliaeth gyson gan eich gweithiwr cymdeithasol dynodedig, gan sicrhau yr ymdrinnir â’ch anghenion a’ch pryderon.
 • Hyfforddiant wedi’i Deilwra: Mae gofalwyr maeth yn elwa o becyn hyfforddiant a sgiliau arbenigol, wedi’i bersonoli i fodloni eu gofynion unigryw.  Mae hyn yn grymuso eich datblygiad proffesiynol ac yn rhoi’r adnoddau i chi er mwyn bodloni anghenion y plant a phobl ifanc dan eich gofal.
 • Cydweithio o fewn y Tîm: Byddwch yn cydweithio ac yn derbyn cefnogaeth barhaus gan dîm ehangach y cynllun, yn cynnwys cefnogaeth addysg, gweithiwr cymdeithasol therapiwtig, gweithiwr cefnogi teuluoedd a gweithiwr cymdeithasol.
 • Cynlluniau Cymorth Unigol: Rydym yn asesu anghenion cymorth pob person ifanc ac yn datblygu cynlluniau cymorth wedi’u personoli i sicrhau eu lles.
 • Cymorth 7 diwrnod: Mae ein cymorth ar gael 7 diwrnod yr wythnos i fynd i’r afael ag unrhyw bryderon.
 • Arosiadau Byr: Mae gofalwyr maeth yn mwynhau arosiadau byr rheolaidd i’r plant neu’r bobl ifanc dan eu gofal, gyda dau ddiwrnod y mis fel y safon, ynghyd â 20 diwrnod o seibiant y flwyddyn.

 

hyfforddiant

Mae ein rhaglen hyfforddiant cynhwysfawr yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch ar gyfer maethu’n llwyddiannus.  Mae’n cynnwys:

 • Modiwlau Gorfodol: Mae gofalwyr maeth yn cwblhau pum modiwl gorfodol sy’n cynnwys pynciau fel Diogelwch Bwyd, Diogelu, Cymorth Cyntaf, Ymlyniad, Adrodd a Chofnodi.
 • Modiwlau Ychwanegol: Mae chwe modiwl ychwanegol yn cael eu teilwra i anghenion penodol y plentyn dan eich gofal, fel yr argymhellir gan y Gweithiwr Cymdeithasol. Mae’r modiwlau hyn yn cynnwys meysydd amrywiol, yn cynnwys:
 • Therapi ymddygiad gwybyddol
 • Anghenion addysg arbennig
 • Hunan-niweidio
 • Gofalu am blant ag anghenion dysgu penodol
 • Camfanteisio’n Rhywiol ar Blant
 • Iechyd meddwl i bobl ifanc
 • Llinellau sirol
 • Arferion adferol
 • Ymddygiad rhywiol
 • Pobl ifanc ar remánd
 • Ymwybyddiaeth o Alcohol a Chyffuriau
 • Trawma Cymhleth
 • Anhwylder ymddygiad
 • Dad-ddwysau
 • Galar a Phrofedigaeth
 • Gyda llawer mwy o ddewisiadau ar gael i ddarparu ar gyfer anghenion amrywiol.

Mae ein rhaglen hyfforddiant yn sicrhau eich bod yn barod i fynd i’r afael â heriau ac anghenion unigryw y plant a’r bobl ifanc yr ydych yn gofalu amdanynt.

Os ydych chi’n teimlo y gallwch ymgymryd â’r rôl wobrwyol hon ac eisiau dysgu mwy, mae croeso i chi cysylltu â ni.  Rydym yma i ateb eich cwestiynau a’ch cefnogi chi i ddod yn ofalwr maeth gyda Maethu Cymru Wrecsam.

byddwch y rhywun hwnnw

cysylltu â ni

 • Os ydych chi’n bwriadu gofyn am becyn gwybodaeth, gofyn cwestiwn neu gymryd y cam cyntaf tuag at ddod yn ofalwr maeth, rydyn ni yma i helpu. Llenwch y ffurflen isod a bydd aelod o’n tîm ymroddedig yn cysylltu â chi.