sut mae'n gweithio

sut mae'n gweithio

sut mae’n gweithio

Pan fyddwn ni’n meddwl am faethu, rydyn ni’n meddwl yn gyntaf am deuluoedd maeth eu hunain. Y cwlwm clos, y gefnogaeth a’r cariad rhwng y rhiant maeth a’r plentyn.

Mae maethu yn Wrecsam yn llawer mwy cysylltiedig nag y byddech chi’n ei feddwl – mae teuluoedd maeth yn cael eu cefnogi gan rwydwaith pwrpasol sy’n darparu arbenigedd, arweiniad proffesiynol a chyngor pryd bynnag y bydd ei angen arnoch.

P’un ai fyddwch chi’n cysylltu â’n tîm yn Wrecsam dros y ffôn, e-bost neu ar ein gwefan, byddwn yn cysylltu â chi cyn pen dau ddiwrnod gwaith gyda phecyn gwybodaeth a ffurflen gais. Does dim rheidrwydd arnoch i ddod yn ofalwr maeth dim ond am eich bod wedi cysylltu â ni, ac rydyn ni bob amser yn fwy na pharod i helpu i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi.

A family standing together in front of a waterfall

gwell gyda’n gilydd

Rydyn ni’n gallu cynnig cefnogaeth a gofal eithriadol i blant maeth a’u rhieni maeth. Rydyn ni’n gweithio’n agos bob dydd gyda gweithwyr proffesiynol yn eu bywydau i sicrhau eu bod ar y llwybr tuag at ddyfodol mwy disglair.

Rydyn ni’n gallu cynnig y gefnogaeth barhaus hon gan ein bod yn grŵp cydweithredol o 22 awdurdod lleol yng Nghymru, i gyd yn defnyddio un dull sy’n rhoi’n ôl i’n cymunedau ac i’r plant sydd angen ein gofal.

A teenage boy with his hands on his hips

beth sy'n ein gwneud ni'n wahanol?

Dydy Maethu Cymru Wrecsam ddim yn asiantaeth faethu safonol arall. Mae’n gweithio fel rhan o gasgliad cenedlaethol o awdurdodau lleol yng Nghymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i wella bywydau ein pobl ifanc a’n plant yn ein cymuned leol, yma yn Wrecsam.

 

mwy o wybodaeth am maethu cymru wrecsam:

A waterfall in Wrexham

dod yn ofalwr maeth

cysylltu â ni

  • Cyngor Wrecham yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Wrecham yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.