pam maethu gyda ni?

pam ein dewis ni?

pam ein dewis ni?

Mae Maethu Cymru Wrecsam yn rhan o rwydwaith o wasanaethau maethu nid-er-elw Awdurdodau Lleol, sy’n dilyn dull cydweithredol i lunio dyfodol plant yng Nghymru.

Rydyn ni wedi ymrwymo i weithio fel un tîm, gan ddibynnu ar ein gilydd i fynd ati i wella dyfodol pob plentyn lleol yn ardal Wrecsam.

A family walking together in the woods

ein cenhadaeth

Mae yna blant o bob oed ar hyd a lled Cymru sydd ein hangen ni, ac fel gofalwr maeth dibynadwy, maen nhw’n ymddiried ynddo, maen arnyn nhw eich angen chithau hefyd.

O fabis, plant bach a phobl ifanc yn eu harddegau, i frodyr a chwiorydd a rhieni ifanc, mae gan bob un ohonyn nhw stori unigryw i’w rhannu. Mae ein cenhadaeth yma ym Maethu Cymru yr un fath; creu dyfodol gwell i bob plentyn yn ein gofal.

A family standing together in front of a waterfall

ein cefnogaeth

Rydyn ni’n cynnig rhwydwaith cefnogi lleol cyflawn pan fyddwch chi’n ymuno â’n tîm, gan sicrhau eich bod chi’n cael y gefnogaeth orau i chi a’r plant rydych chi’n gofalu amdanyn nhw.

Byddwn wrth eich ymyl bob cam o’r ffordd ar eich taith faethu, yn darparu hyfforddiant, cyngor ac arbenigedd diguro gan weithwyr proffesiynol yn ein rhwydwaith.

A family having drinks together in their garden

ein ffyrdd o weithio

Mae tîm Maethu Cymru Wrecsam yn estyniad o’ch cymuned leol, yn hytrach na sefydliad pell i ffwrdd. Rydyn ni’n gweithio i gadw plant yn lleol yn eu hardal, ac yn canfod beth sydd orau iddyn nhw.

Rydyn ni’n ystyried pob un o anghenion y bobl ifanc yn ein gofal cyn eu paru â rhiant maeth sy’n gallu diwallu eu hanghenion unigryw. Mae cydweithio a chysylltiadau yn rhan o’n ffyrdd o weithio bob dydd ac rydyn ni’n rhoi hyn ar waith gyda’n gofal maeth hefyd.

A young boy smiling and holding a football

eich dewis

Mae dewis ymuno â’n tîm yn golygu dewis gweithio gyda phobl sy’n malio go iawn. Byddwch yn cael cefnogaeth ac ystod eang o wybodaeth arbenigol gan weithwyr proffesiynol, gan gynnwys cyd-ofalwyr maeth. Byddwch yn dod yn rhan o dîm gofalgar, brwdfrydig sy’n canolbwyntio ar y plentyn a fydd yno bob amser gyda’r cyngor, y gefnogaeth a’r arweiniad cywir.

A waterfall in Wrexham

dod yn ofalwr maeth

cysylltwch heddiw

  • Cyngor Wrecham yw'r rheolwr data ar gyfer yr wybodaeth bersonol rydych chi'n ei darparu ar y ffurflen hon. Bydd eich gwybodaeth yn cael ei defnyddio wrth i ni arfer ein hawdurdod swyddogol ac ni chaiff ei defnyddio at unrhyw ddibenion eraill. Ni fyddwn yn rhannu'ch data ag unrhyw drydydd parti oni bai fod y gyfraith yn gofyn neu'n caniatáu i ni wneud hynny. Mae cyfraith diogelu data'n disgrifio'r sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data yn ôl yr angen er mwyn cyflawni tasg gyhoeddus. Am fwy o wybodaeth am sut mae Cyngor Wrecham yn defnyddio'ch data personol, gan gynnwys eich hawliau fel testun data, gweler ein hysbysiad preifatrwydd.